Jatashankar 

Co-operative Housing Society Limited

Nagpur
Registration No.
NGP/CTY-1/H.S.G./T.C./660/2020-21
Address
Jatashankar Flat No. 8, Plot No. 5, Block-L, Buty Layout, Dharampeth Extension, Shivaji Nagar, 
Nagpur-440010

Office Bearers

Address:
Jatashankar Flat No. 8, Plot No. 5, Block-L, Buty Layout, Dharampeth Extension, Shivaji Nagar, Nagpur-440010

Name of Owner/Members

1
Mr. Nitin Manohar Patil
2
Mr. Aniket Yaswant Pande
3
Mrs. Madhuri Chandrashekkar Bhandakkar
4
Smt. Yashashri Yashodhan Sadaphal
5
Mr. Narendra Dattatraya Patwardhan
Mr. Pramod Dattatraya Patwardhan
6
Mr. Abhijeet Vijay Lonkar
7
Mr. Anand Yashwant Jagtap
8
Dr. Anil Shriram Raut
Dr. Sadhana Anil Raut

Address:
Jatashankar Flat No. 8, Plot No. 5, Block-L, Buty Layout, Dharampeth Extension, Shivaji Nagar, Nagpur-440010
Registration No. :
NGP/CTY-1/H.S.G./T.C./660/2020-21

© Copyright 2024. All rights reserved.