Jatashankar 

Co-operative Housing Society 

Nagpur
Registration No.
NGP/CTY-1/H.S.G./T.C./660/2020-21
Address
Jatashankar Flat No. 8, Plot No. 5, Block-L, Buty Layout, Dharampeth Extension, Shivaji Nagar, 
Nagpur-440010

Office Bearers

Name of Owner/Members

  • Mr. Nitin Manohar Patil
  • Mr. Aniket Yaswant Pande
  •  Mrs. Madhuri Chandrashekkar Bhandakkar
  •  Mr. Narendra Dattatraya Patwardhan 
  • Mr. Pramod Dattatraya Patwardhan 
  • Mr. Abhijeet Vijay Lonkar 
  • Mr. Anand Yashwant Jagtap
  •  Smt. Yashashri Yashodhan Sadaphal 
  • Mr. Anil Shriram Raut
  • Mrs. Sadhana Anil Raut

Address:
Jatashankar Flat No. 8, Plot No. 5, Block-L, Buty Layout, Dharampeth Extension, Shivaji Nagar, Nagpur-440010

© Copyright 2024. All rights reserved.